Center salijäsenyys Helsinki

Jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot (1.9.2018 alkaen)

Päivitetty 1.3.2019 alkaen.

1. Jäsenyys

1.1 Centerin jäsenyys

Centerin palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä. Jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt, joiden terveydentila hyvä. Alaikäisten osalta huoltaja voi omalla vastuullaan solmia jäsenyyden alaikäisen huollettavansa puolesta. Jäsenyyden solminut huoltaja vastaa viime kädessä jäsenyyteen perustuvista maksuvelvoitteista. Jäsenyyden alaikäraja on viisitoista (15) vuotta.

Jäsenyys on voimassa joko toistaiseksi kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan (vuosijäsenyys) tai määräajan, kuukauden kerrallaan. Jäsenyys on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Jäsenyys oikeuttaa käymään kaikissa viikoittaisissa kalenterissa ilmoitetuissa treeneissä. Viikkotreenin tuntikuvaukset löytyvät Centerin kotisivuilta. Viikkotreenien sisältö ja ajankohdat voivat vaihdella viikko- tai kuukausitasolla.

1.2 Centerin maksuehdot

Jäsenmaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Jäsenyyden maksutapa on lasku. Maksuehto laskulle on kymmenen (10) päivää netto. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus, johon lisätään huomautuskulut sekä viivästyskorot kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Huomautuksen jälkeen edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle, jolloin jäsen on velvollinen suorittamaan tästä aiheutuvat perintäkulut. Center pidättää oikeuden sulkea asiakkaan jäsenyyden määräaikaisesti, jos laskua ei ole maksettu kohtuullisen ajan kuluessa. Laskun maksamatta jättäminen ei kuitenkaan irtisano jäsenyyttä (kohta 2.2 jäsenyyden irtisanominen). Laskutusasioita koskevat yhteydenotot tehdään sähköpostitse osoitteeseen center@leaninfiveweeks.com​.

Jäsenyyteen kuuluu henkilökohtainen kulkukortti, josta asiakas on itse vastuussa. Kulkukortin hukkuessa pidätämme oikeuden veloittaa asiakkaalta palveluntarjoajan hinnaston mukaisen hinnan uuden kulkukortin tilaamiseksi. Jäsenyyden päättyessä kulkukortti palautetaan salin henkilökunnalle. Jos kulkukorttia ei palauteta, pidätämme oikeuden veloittaa asiakkaalta palveluntarjoajan hinnaston mukaisen hinnan kulkukortista.

1.2.1 Kokeiluviikko

Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta ilmaisen kokeiluviikon kuluessa, kokeiluviikko muunnetaan automaattisesti ja asiakkaalle erikseen asiasta ilmoittamatta kuukausijäsenyydeksi. Näin ollen, mikäli asiakas päättää, ettei hän halua tulla maksavaksi jäseneksi, asiakkaan tulee siten irtisanoa Sopimus ilmaisen kokeiluviikon kuluessa tai heti sen jälkeen. Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: center@leaninfiveweeks.com

1.3 Centerin tunneille osallistuminen ja peruutus

Tuntiajat ilmoitetaan säännöllisesti päivittyvässä viikkokalenterissa ja treeneihin ilmoittaudutaan centerin käyttämän ajanvarausjärjestelmän kautta. Tuntivarauksen tulee perua neljä (4) tuntia ennen varausjärjestelmän kautta. Mikäli asiakas ei peru osallistumistaan sovitun määräajan sisään seuraa tästä 10€ suuruinen sakko, joka lähetetään seuraavan kuun laskun yhteydessä.

Jos tunti on täynnä, tunneille voi ilmoittautua jonotuslistan kautta. Mikäli asiakas ei peru täynnä olevaan tunnin osallistumista määräajan sisään seuraa tästä 20€ suuruinen sakko, joka lähetetään seuraavan kuun laskun yhteydessä.

Minimimäärä tunneille on kolme (3) osallistujaa. Pidätämme oikeuden peruuttaa yksittäisen treenin, mikäli minimiosallistujamäärä ei ole täyttynyt. Aamutunnit peruuntuvat klo 21 mennessä edellisenä iltana, jos minimiosallistujamäärä ei ole täyttynyt. Iltatunnit peruuntuvat puolestaan 4 tuntia aikaisemmin, jos minimiosallistujamäärä ei ole täyttynyt. 

Tunneilla jäsen on velvollinen noudattamaan valmentajan kulloinkin antamia ohjeita.

Treenaaminen tapahtuu pääsääntöisesti ryhmätunneilla, mutta tuntikalenteriin on myös merkattu omaharjoitteluvuorot (”open gym”) erikseen.  Jäsen sitoutuu sitoutuu Open Gym – vuorolla siihen, ettei kiinteistöön tai Centerille päästetä ulkopuolisia ja ovet tulevat lukituiksi aina harjoittelun jälkeen. Jos Centerin omaisuutta rikkoutuu omavuoroharjoittelun aikana, tulee siitä viipymättä ilmoittaa osoitteeseen center@leaninfiveweeks.com. Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon Centerille. 

2. Jäsenyyden voimassaolo, irtisanominen ja maksuttomat keskeytykset

2.1 Voimassaolo

2.2.1 Vuosijäsenyys

Helsingin kahdentoista (12) kuukauden vuosijäsenyys on aina toistaiseksi voimassa oleva jatkuva sopimus. Jäsenyys jatkuu ilman irtisanomista kahdentoista (12) kuukauden mittaisen jakson kerrallaan ja jäsenyyden hinta pysyy koko jäsenyyden voimassaolon samana. Mikäli vuosijäsenyys päätetään ja aloitetaan uudelleen, sovelletaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Vuosijäsenyys sitoo kaksitoista (12) kuukautta ja se on irtisanottavissa vasta, kun kaksitoista maksullista kuukautta on täynnä. Tämä on

hyvä huomioida, mikäli käytät oikeuttasi pitää maksuttoman kuukauden. Tällöin vuosijäsenyys jatkuu vapaakuukauden kanssa yhteensä kolmetoista (13) kuukautta. Vuosisopimuksen päätyttyä sopimus jatkuu automaattisesti kuukausijäsenyytenä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2.1.2 Kuukausijäsenyys

Kuukausijäsenyys jatkuu kuukauden kerrallaan siihen saakka, kunnes sopimus irtisanotaan.

2.2 Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyys (vuosi- ja kuukausijäsenyys) irtisanotaan ilmoituksella, joka on tehtävä edeltävän kuun 15. päivään mennessä. Esimerkiksi, jos haluat päättää jäsenyytesi joulukuussa, sinun tulee ilmoittaa jäsenyyden päättymisestä marraskuun 15. päivään mennessä. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen center@leaninfiveweeks.com​. Irtisanominen astuu voimaan, kun olet saanut sähköpostilla vahvistuksen irtisanomisen vastaanottamisesta. Huomautamme, että jäsenmaksun maksamatta jättämistä ei katsota irtisanomiseksi ja jäsenyys velvoittaa siihen saakka, kun irtisanominen on tehty näiden ehtojen mukaisesti. Jotta voimme kehittää palveluitamme, toivomme sinun kertovan irtisanomisen yhteydessä syyn jäsenyyden päättämiselle.

2.3 Maksuttomat keskeytykset ja poissaolot

Kalenterivuodessa on mahdollista pitää yksi (1) kalenterikuukauden mittainen vapaajakso veloituksetta (esim. heinäkuu). Vapaajakso ei voi olla kuukausien välissä, vaan sen on vastattava ao. laskutuskuukautta. Vapaajaksoa ei ole mahdollista jaksottaa, vaan se on pidettävä yhdenjaksoisesti. Vapaajaksosta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen center@leaninfiveweeks.com viimeistään taukoa edeltävän kuun 15. päivään mennessä. Keskeytys astuu voimaan, kun olet saanut sähköpostilla vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Vapaajakson aikana Centerin palvelut eivät ole asiakkaan käytettävissä.

2.4 Muut keskeytykset

Muut kuin kohdassa 2.3 mainitut keskeytykset ovat lähtökohtaisesti jäsenen omalla vastuulla. Mikäli keskeytys kuitenkin johtuu sairaudesta, työmatkasta tai muusta vastaavasta pakottavasta esteestä ja sen kesto on yli kaksi (2) viikkoa, on jäsenyys mahdollista jäädyttää esteen ajaksi. Jäädytys edellyttää luotettavaa selvitystä (esim. lääkärintodistus) ja pidätämme oikeuden arvioida jäädytyksen tapauskohtaisesti. Jäädytyksestä tulee ilmoittaa viipymättä esteen ilmetessä sähköpostitse osoitteeseen center@leaninfiveweeks.com​. Keskeytys astuu voimaan, kun olet saanut sähköpostilla vahvistuksen jäädytyksen hyväksymisestä. Jäädytyksen ajalta voi hakea hyvitystä seuraavaan laskuun. Hyvitykset tehdään kokonaisista kalenteriviikoista.

3. Vastuu ja treeniturvallisuus

3.1 Doping ja huumausaineet

Jäsen tiedostaa, että suhtaudumme kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. Määrittelemme dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty treenien aikana. Valmentajilla on oikeus kieltää osallistuminen valmennukseen, jos valmentajalla on syytä epäillä, että jäsen rikkoo turvallisuussääntöjä tai treeneihin osallistumisen muusta syystä olisi omiaan vaarantamaan jäsenen terveyttä.

3.2 Vastuu ja vakuutukset

Jäsenyyden voimassaoloaikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat kaikissa tilanteissa jäsenen omalla vastuulla. Jäsen on velvollinen huolehtimaan omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksista ja hän on tietoinen, ettei häntä ole vakuutettu Centerin toimesta.

Jäsen hyväksyy sen, että hänelle mahdollisesti harjoittelun aikana aiheutuvat rasitusvammat, sairastumiset, loukkaantumiset, ym. ovat hänen vastuullaan ja hänelle tulee olla vakuutus näiden varalta. Jäsen sitoutuu tiedottamaan valmentajia muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (mm. raskaus, loukkaantumiset, lääkehoito).

Pyrimme aina toteuttamaan treenit turvallisesti ja valmentajat tekevät parhaansa riskien minimoimiseksi, niin treeneissä kuin niiden ulkopuolella. Tästä huolimatta, jokainen jäsen on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, että hän toteuttaa treenit oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa. Jäsen vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla ohjaajina toimivat henkilöt ja Centerin vastuusta.

4. Henkilökohtainen valmentaminen

Valmentajat ovat jäsenten apuna, tukena ja turvana ja he auttavat parhaansa mukaan myös mahdollisten henkilökohtaisten haasteiden kanssa.

Henkilökohtaisten treeniohjelmien rakentaminen ei lähtökohtaisesti kuulu palveluumme. Henkilökohtaisiin valmennuksiin sekä muihin valmennusta koskeviin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä center@leaninfiveweeks.com​.

5. Tutustumiskerrat ja uusista jäsenyyksistä palkitseminen

Jäsenellä on mahdollisuus tuoda ystävä kokeilemaan treenejä. Ensimmäinen tutustumiskerta on uusille asiakkaille jäsenen kutsumana veloitukseton, edellyttäen että tästä on sovittu ennakkoon. Ryhmien ollessa täysiä, tutustuminen ei ole mahdollista. Jäsenillä on aina etuoikeus osallistua treeneihin. Tutustumaan tulevat ystävät ilmoitetaan erikseen osoitteella center@leaninfiveweeks.com​.

Mikäli ystäväsi liittyy jäseneksi, olet oikeutettu yhteen veloituksettomaan kuukauteen. Jos ystäväsi liittyy vuosijäseneksi, olet oikeutettu lunastamaan tämän kuukauden heti seuraavassa laskussasi. Jos ystäväsi liittyy kk-jäseneksi ja pysyy toiminnassamme 3 (kolme) kuukautta, olet oikeutettu lunastamaan vapaakuukauden tämän jälkeen.  

6. Henkilötiedot, kuvamateriaali ja tallenteet

6.1 Henkilötiedot

Jäsen hyväksyy sen, että hänen perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, osoite ym.) tallennetaan Centerin palveluun. Center voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä jäseniä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteys-, maksu ja harjoitustietoja) sekä jäsenen käyttämiä palveluita voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa jäsenelle kulloinkin tarjolla olevista palveluista.

6.2 Kuvamateriaali ja tallenteet

Jäsen hyväksyy sen, että harjoituksia ja tapahtumia kuvataan ja niistä voidaan tehdä kuvia ja tallenteita, joissa myös jäsen on mukana. Kaikki kuvattu materiaali on vapaasti Centerin käytettävissä. Kuvallista materiaalia jaetaan mm. sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Mikäli jäsen ei halua tulla kuvatuksi, on hän velvollinen kertomaan siitä valmentajille sekä huolehtimaan siitä, että kuvaustilanteessa hän on erillään muusta ryhmästä.

Center Helsinki pidättää oikeuden tehdä muutoksia sekä Centerin toiminnan, että näiden ehtojen osalta. Muutoksista informoidaan erikseen. Center jäsenyys edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Jäsen vakuuttaa, että hän on tutustunut näihin ehtoihin huolellisesti etukäteen ja sitoutuu noudattaman niitä​.